Pruszcz Gdański kontakt
kontakt
Pruszcz Gdański mapa
mapa
Pruszcz Gdański transport
transport
Link do platformy ePUAP
 
ePUAP
Pruszcz Gdański Biuletyn Informacji Publicznej
BIP
Platforma zakupowa

Porządek obrad sesji w dniu 31 maja


W piątek 31 maja w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie (ul. Długa 20 A) odbędzie się sesja Rady Gminy Pruszcz Gdański. Początek obrad zaplanowano o godz. 9:30

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I. Sprawy regulaminowe:
- otwarcie sesji
- stwierdzenie quorum
- przyjęcie porządku obrad
- przyjęcie protokołu z VI sesji

II. Wystąpienie przedstawiciela firmy Altvater Piła sp. z o.o.

III. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IV. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta.

V. Interpelacje i zapytania radnych – interpelacje i zapytania skierowane do Wójta Gminy w trybie art. 24 ust.3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

VI. Sprawy sołeckie.
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
2. Zapytania i wnioski sołeckie

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),


3. zmiany granic Sołectwa Wiślina
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

4. nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w Straszynie
(ref. B. Chodkowska – Kierownik Ref. Oświaty i Spraw Społecznych; opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),

5. ustanowienia świadczenia pieniężnego pn. „Bilet dla ucznia” dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów oddziałów ponadgimnazjalnych w szkołach ponadpodstawowych, będących mieszkańcami gminy Pruszcz Gdański.
(ref. M. Kołodziejczak - Wójt Gminy, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie)

6. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
(ref. K. Kwiatek – Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

7. ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
(ref. K. Kwiatek – Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

8. nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działek nr 234, 235, 236 obręb Juszkowo oraz działek nr 91/8, 91/12, 91/14, 106/1, 106/2 obręb Straszyn
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),

9. sprzedaży działki nr 247/16 obręb Straszyn stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

10. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wiślinka w rejonie składowiska fosfogipsów
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

11. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przejazdowie, stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz użytkownika wieczystego.
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

12. przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pruszcz Gdański na lata 2018-2021
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek nr 26/20 i 26/18 w obrębie geodezyjnym Borkowo
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowano przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jagatowo
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

15. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek nr 121,122 oraz części działki 96/4 w obrębie geodezyjnym Juszkowo
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

16. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla działek nr 189/92, 189/101 i 189/104 w obrębie geodezyjnym Łęgowo
(ref. K. Miliński - Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),

VIII. Rozpatrzenie wniosku skierowanego do Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie podjęcia uchwały nakazującej Urzędowi Gminy Pruszcz Gdański zamieszczania informacji o finansowaniu na relacjach wideo zleconych przez Urząd Gminy zewnętrznym podmiotom
1. Informacja Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o propozycji rozpatrzenia (załatwienia) wniosku.
2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku dotyczącego przyjęcia uchwały nakazującej Urzędowi Gminy Pruszcz Gdański zamieszczania informacji o finansowaniu na relacjach wideo zleconych przez Urząd Gminy zewnętrznym podmiotom (dyskusja, głosowanie).

IX. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wygaszenia mandatu Radnemu Gminy Pruszcz Gdański.

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

XI. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.

XII. Wolne wnioski.

XIII. Zakończenie sesji Rady Gminy.

zapowiedzsesji31maja

Drukuj

Sport i Rekreacja w Gminie Pruszcz Gdański

sport folder

Gmina przyjazna oświacie

gmina przyjazna oswiacie

Gmina przyjazna mieszkańcom

Gmina przyjazna mieszkancom

Gmina logistycznie idealna

gmina logistycznie idealna

10 lat funduszy europejskich

10 lat funduszy europejskich

Niezbędnik Seniora

niezbednik seniora

test


OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Gminy Pruszcz Gdański, 83-000 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Pruszcz Gdański;
 2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 
  Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz zawartych umów i porozumień;
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3;
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ;
 6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Pruszcz Gdański ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Organem właściwym dla ww. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa;
 9. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (obowiązek podania danych osobowych) lub umownym (na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane będą przetwarzane). W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informacje udzielane będą przez merytorycznych pracowników Urzędu Gminy Pruszcz Gdański.


Administrator Danych Osobowych
Magdalena Kołodziejczak
Wójt Gminy Pruszcz Gdański

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej ....

Akceptuję cookies z tej witryny